Statut

Statut Stowarzyszenia

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klub Sportowy nosi nazwę – KLUB SPORTOWY „BORBUL” BORNE SULINOWO, w dalszych postanowieniach statutu zwany Klubem.
 2. Klub jest zrzeszeniem osób fizycznych popularyzujących grę w bule.
 3. Siedzibą Klubu jest Borne Sulinowo, a terenem działania Rzeczpospolita Polska.
  Do właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Polski.
 4. Klub jest powołany na czas nieokreślony.
 5. Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Klubu jest rozpowszechnienie, doskonalenie oraz nauka gry w bule.
 2. Klub swój cel realizuje poprzez:
  a) wspieranie i upowszechnianie gry w bule wśród mieszkańców gminy Borne Sulinowo;
  b) promocję gminy Borne Sulinowo i powiatu szczecineckiego poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zawodach sportowych, w tym również organizowanych przez inne organizacje sportowe;
  c) organizowanie imprez sportowych o charakterze promocyjnym;
  d) organizowanie wyjazdów na imprezy sportowe, festyny, wycieczki krajoznawcze, których celem jest upowszechnianie gry w bule oraz aktywny wypoczynek członków Klubu;
  e) wspieranie działań społeczności lokalnej gminy Borne Sulinowo służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu;
  f) współdziałanie z jednostkami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi;
  g) przeprowadzanie treningów;
  h) integrowanie mieszkańców gminy Borne Sulinowo;
  i) pozyskiwanie nowych członków Klubu.
 3. Klub prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozdział III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.
 2. Klub posiada członków:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających,
  c) honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
  a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
  b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Klubu.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Klubu.
 5. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 5 członków Klubu.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
  b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu,
  c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub,
  d) zgłaszania wniosków co do działalności Klubu.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów,
  b) przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu,
  c) regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Klubu.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,
  b) wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Klubu;
  • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Klubu;
  • z powodu niepłacenia składek za okres pół roku;
  • na pisemny wniosek trzech Członków Klubu;
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Klubu są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Klubu trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Klubu. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
  b) uchwalania zmian statutu,
  c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu,
  d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f) uchwalanie budżetu,
  g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu,
  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka honorowego,
  i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
  j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze,
  k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
  m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
  n) Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Klubu na zewnątrz.
 10. Zarząd Klubu składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, dwóch członków zarządu wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród siebie.
 11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 12. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 13. Do kompetencji Zarządu należą:
  a) realizacja celów Klubu,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
  e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu,
  f) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
  g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  h) przyjmowanie i skreślanie członków.
 14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
 15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie działalności Zarządu,
  b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Klubu,
  e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 17. W razie, gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
  uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Klubu powstaje:
  a) ze składek członkowskich,
  b) darowizn, spadków, zapisów,
  c) dotacji i ofiarności publicznej.
 2. Wszelkie środki pieniężne muszą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu.
 3. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.